Patentovaná molekula IP6 - inositol  je předmětem řady výzkumů, které naznačují, že se jedná o zajímavou látku, která by mohla být využita v prevenci civilizačních chorob. Během výzkumů bylo mj. prokázáno, že podporuje činnost jaterních, nervových, pohlavních a mozkových buněk, lze jí užívat k podpoře funkce imunitního systému, k regeneraci jater (například po hepatitidě), u osob vystavených nadměrnému a častému stresu, při nevyvážené stravě, nebo jako doplněk mezi fázemi onkologické léčby.

Protirakovinové účinky IP6 se neustále studují na nejrůznějších modelech karcinogeneze. Využití protirakovinného účinku inositolu a inositolhexafosfátu vnesly velkou naději studie, které byly představeny v roce 2004 během 7. mezinárodní konference protinádorového výzkumu, která se konala na řeckém ostrově Korfu (Seventh International Conference of Anticancer Research), které se zúčastnilo na 3.000 onkologů z celého světa.

Abstrakta ze 7. mezinárodní konference proti rakovině (PDF, 164 kB)

Tady je seznam nejzajímavějších témat, která byla zveřejněna ve sborníku AnticancerResearch-International Journal of Cancer Research and Treatment, Volume 24, Number 5D, September – October 2004, ISSN:0250-7005.

539 IP6 - inositol PROTI RAKOVINĚ PRSU: MODULACE PKC? A p27Kip1     

Ivana   Vucenik a AbulKalamM. Shamsuddin Katedra lékařské a výzkumné technologie, Univerzita v Marylandu, Lékařská fakulta, 100 Penn Street,Baltimore, Maryland 21201, USA   

125  IP6 - inositol JAKO ADJUVANS PŘI CHEMOTERAPII RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA: NAŠE KLINICKÉ ZKUŠENOSTI

N.Druzijanic, J.Juricic, Z.Perko a D. Kraljevic Klinika „Krizine", Split, Chorvatsko

559 INHIBICE CHRONICKÉ VŘEDOVITÉ KOLITIDY SPOJENÉ SE VZNIKEM ADENOKARCINOMU POMOCÍ SLOUČENIN INOSITOLU V NOVÉM MYŠÍM MODELU ZÁNĚTLIVÉHO KARCINOMU  

Guang-Yu Yang, Jie Liao a DarrenN. Seril Laboratoř provýzkum rakoviny Susan L. Cullman, Fakulta farmakologie Ernesta Maria, Rugersova univerzita, 164 FrelinghuysenRoad, Piscataway, NJ 08854-8020, USA              

90 INOSITOLOVÉ LIPIDY A TRANSDUKCE SIGNÁLŮ DO JÁDRA         

Lucio Cocco, AlbertoM. Martelli a Francesco A. Manzoli Laboratoř pro výzkum buněčných signálů, Katedra anatomie, Bolognská univerzita, Itálie

355  ZVÝŠENÉ ZÁSOBOVÁNÍ KYSLÍKEM ČERVENÝMI KRVINKAMI OBSAHUJÍCÍMI INOSITOL TRIPYROFOSFÁT (ITPP): ZÁKLAD TERAPIE RAKOVINY? 

Claude Nicolau, Jean-Marie Lehn, Konstantina Fylaktakidou, Ruth Greferath, Claudine Kieda a Marc Aprahamian Friedmanovo  středisko pro výzkum stravy, Tuftova univerzita, Boston, MA 02115, USA; Institutde Recherchecontreles Cancers de l'Appareil Digestif, Place de L'Hopital, 67091 Strasbourg; ISIS-Université Louis Pasteur, 67083 Strasbourg; Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS,45071 Orléans, Francie

Antioxidační aktivita IP6

  • Snižuje hladinu volných radikálů v organismu při jejich zvýšené hladině v průběhu patologických změn v organismu
  • Během reakce dvojmocného železa Fe2+  s IP6  má IP6 jedinečnou  schopnost odebrat kyslík (z peroxidu např. vodíku) bez vzniku volných kyslíkových radikálů, které mají za následek poškozování až apoptózu buněk.

 

Neméně důležité jsou epigenetické změny, časné kroky karcinogeneze zahrnující genovou expresi bez ovlivnění modifikace DNA sekvence. Hlavními molekulami, které se podílejí na epigenetice, jsou DNA methyl transferázy, proteiny vázající methyl CpG, protein protein vázající methyl CpG a histon deacetylázy. Ve vydání časopisu Journal Nutrition & Cancer Dr. změny byly sníženy podáním IP6.

  • Studie u myší zpomalení růstu nádoru jater (Vucenin, 1997)
  • U myší krmených inositolem výrazně menší množství nádorů a nižší agresivita nádorů než u kontrolní skupiny (u karcinomu plic), Unver, 2016
  • Výrazně menší nádory u myší s kolorektálním karcinomem, kdy se měřily metastáze v játrech (skoro o 72% menší u myší krmených inositolem+IP6 než u kontrolní skupiny), Fu, 2016
  • Synergie s pterostilbenem u melanomu, (Schneider, 2009)
  • Synergie s EGCG (pozn. epigalokatechin galát – jedna z velmi prospěšných látek nachazející se v zeleném čaji). U myší krmených inositolem + EGCG + IP6 (pozn. v studii jako kyselina fytová) výrazně méně nádorů tlustého střeva, Williams, 2011
  • U pacientek s rakovinou prsu, které podstupovaly chemoterapii a současně užívaly inositol + IP6 byly zaznamenány lepší hodnoty bílých krvinek a výrazně vyšší subjektívně pociťovaná kvalita života, Basic, 2010

Účinek IP6, inositolu a kombinace Inositol & Cal Mag IP6 na nádory střev u myší

Kombinace Prevalence
nádoru*
Frekvence
nádoru**
DMH 63 % 116 %
DMH + IP-6 47 % 62 %
DMH + Inositol 30 % 45 %
DMH + Inositol & Cal
Mag IP6
25 % 25 %
Kontrola 0 % 0 %

*Procento myší s nádory
**Procento nádorů na myš

DMH (1,2-dimethylhydrazine)

Protirakovinné účinky IP6

Na základě rozsáhlých experimentálních studií u zvířat a u buněčných kultur převyšuje kombinace Inositol & Cal Mag IP6 protirakovinné účinky ve srovnání prakticky se všemi typy rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, plic, kůže a mozku a také lymfomů a leukémie. Tabulka níže uvádí některé typy rakovinných buněk, proti kterým IP6 průkazně působí.

Typ orgánové tkáně Buněčná linie
Nádor mozku SR.B10A
Nádor prsu MCF-7, MDA-MB-321 & -435
Nádor tlustého střeva HT-29
Fibroblast (imortalizovaný) BALBc-3T3
Leukémie K-562, HL-60
Karcinom jater Hep G2
Karcinom plic HTB-119, RTE
Karcinom prostaty PC-3

Proč se IP6 kombinuje s inositolem?

Pozoruhodná kombinace IP6 s inositolem byla původně objevena dr. Shamsuddinem, M.D., Ph.D. z Univerzity Maryland v USA. Při zkombinování IP6 dojde k výraznému zvýšení protirakovinných a imunitních účinků IP6. Dr. Shamsuddin objevil, že při správné kombinaci s inositolem vytváří IP6 v těle dvě molekuly IP3. Inositol jako podpůrná struktura IP6 má šest atomů uhlíku, které jsou schopné vázat molekuly fosfátu. Když je obsazeno všech šest uhlíků šesti skupinami fosfátů, vytvoří se IP6. Když jsou fosfátem vázány pouze tři skupiny uhlíků, produkt se nazývá IP3. Tyto chemické vlastnosti jsou důležité, protože ačkoliv si IP6 získává veškerou pozornost, je to ve skutečnosti IP3, který provádí veškerou práci. IP3 hraje významnou roli uvnitř buněk v našem těle. V základu působí při zapínání a vypínání rakoviny u člověka v souladu s experimentálními studiemi u buněčných kultur (studie in-vitro). Když jsou hladiny IP3 nízké (jako u rakovinných buněk), replikace buněk se vymyká kontrole. K tomu obecně dochází při výskytu rakoviny. Když jsou rakovinné buňky omývány IP3, pak se jednoduše vypnou. Tento účinek odráží stěžejní roli, kterou IP3 hraje v řízení klíčových funkcí buňky, včetně replikace a komunikace mezi buňkami. Dr. Shamsuddin objevil správný poměr mezi inositolem a Cal Mag IP6, aby byla zajištěna tvorba IP3 v těle.

IP6 a Inositol jako protirakovinná činidla

Při laboratorních testech se u kombinace IP6 - inositol prokázalo, že mají konzistentní a reprodukovatelný protirakovinný účinek proti širokému spektru druhů rakoviny (např. nádor prsu, tlustého střeva, leukémie, nádor jater, plic, lymfom, nádor prostaty, sarkom atd.), což těmto látkám propůjčuje funkci širokospektrálního protirakovinného činidla. Protirakovinný účinek je jak preventivní, tak léčebný, a kombinace IP6 - inositol ve správném poměru (patent USA č. 5 082 833) přináší nejlepší výsledky. Objevující se klinické údaje potvrzují laboratorní nálezy.

Zobrazeny jsou dvě myši č. 11 a č. 12 s lidskou rakovinou jater. Myš v horní části tabulky prokazuje úplnou regresi nádoru 1 týden po léčbě IP6 (40 mg/kg/den; v pravé části), zatímco nádor u sourozence myši se zvětšil za stejnou dobu 2‒3krát (v pravé části).

Klinické studie

Některé klinické studie účinnosti kombinace IP6 - inositol byly prezentovány na 7. mezinárodní konferenci proti rakovině na Korfu v Řecku 25. až 30. října 2004. Zahrnovaly rakovinu tlustého střeva, plic a prsu. Pacienti byli léčeni kombinací IP6 - inositol (824 mg/den), ať již se souběžnou léčbou chemoterapií a/nebo ozařováním nebo bez ní. Bylo hlášeno, že kombinace IP6 - inositol snížila vedlejší účinky způsobované chemoterapií a ozařováním a fungovala synergicky, čímž bylo dosaženo lepší reakce na léčbu, a v neposlední řadě dosáhli pacienti lepší kvality života (Anticancer Research Volume 24 No. 5D, (Výzkum proti rakovině svazek 24, č. 5D), září–říjen 2004; strany 34743475 a 36173618). Snímek CT níže, pořízený u 63letého pacienta s rakovinou tlustého střeva ve IV. stadiu s metastázami do jater (vlevo) zobrazuje snížením velikosti nádoru přibližně za 4 měsíce.

Redukce velikosti nádoru jater při užívání kombinace IP6 + Inositol (3. září 2002 a 13. ledna 2003)

Na rozdíl do většiny ostatních protirakovinných činidel není IPani Inositol cytotoxický, to znamená, že neničí rakovinné buňky ve farmakologické dávce, při vysokých dávkách spouští apoptózu (naprogramovaná buněčná smrt). IP6 a Inositol spíše usměrní rakovinné buňky, aby se chovaly a vypadaly jako normální buňky (diferenciace). Zatímco rakovinné buňky rostou nekontrolovaně, diferencované buňky nikoliv. Zvýšená úroveň diferenciace zajištěná působením IP6 byla pozorována u testovaných buněčný linií, například u nádoru prsu, tlustého střeva, rakoviny prostaty, leukémie, rhabdomoysarkomu (rakovina svalů dětského věku) a rakoviny jater. Sekrece a exprese různých nádorových markerů těchto typů rakoviny v důsledku léčby IP6 klesá; např. PSA (prostatický specifický antigen) u rakoviny prostaty, alfa-fetoprotein (AFP) u rakoviny jater atd. Proto lze účinnost léčby kombinací IP6+Inositol sledovat podle hladiny nádorových markerů.

Dalším způsobem boje kombinace IP6 - inositol s rakovinou je posilování imunitního systému. Zatímco kombinace IP6 - inositol sama přímo rakovinné buňky neničí, existuje podmnožina T-lymfocytů, které se říká přirození zabíječi (NK buňky), které toto dělají. A jejich schopnost zabíjet rakovinné buňky je kombinací IP+ Inositol posilována (CARCINOGENESIS, svazek 10: strany 14611463 & 15951598, 1989; patent USA č. 5 082 833). Novější dokumentace od Zhang et al potvrzuje schopnost IP6  posilovat aktivitu NK buněk. Ve výtisku ONCOLOGY REPORT (svazek 23: strany 787793) z března 2010 dr. L Schroterová a kolegové z Karlovy Univerzity v Praze v České republice potvrzují, že kombinace IP+ Inositol představuje nejlepší způsob inhibice růstu rakovinných buněk. Testovali jak IP6, tak Inositol (Ins) samostatně a v kombinaci s různými lidskými rakovinnými buněčnými liniemi (HT-29, SW-480 a SW-620) odvozenými od kolorektálního karcinomu v různých stadiích malignity. Účinek IP6, Inositolu či kombinace IP+ Inositol na buňky byl hodnocen pomocí zkoušky metabolické aktivity, zkoušky syntézy DNA, zkoušky syntézy proteinů a apoptózy s jasnou indikací, že Ins zlepšuje proapoptický účinek IP6 u všech testovaných [rakovinných] buněčných linií“, uzavírá autor. Do nejnovější zprávy z klinického hodnocení inositolu u pacientů s rakovinou plic nahlédněte v NBC Nightly News ze 7. dubna 2010 „New Test ID's smokers prone to lung cancer“. S ohledem na skutečnost (viz výše), že kombinace IP6 - inositol nabízí nejlepší výsledky, je tato studie povzbudivým prvním krokem.